آزمون های شهرسازی به 3 دسته اصلی زیر تقسیم می شوند:

معرفی آزمون های شهرسازی

معرفی آزمون های شهرسازی

معرفی آزمون های شهرسازی توسط آکادمی کنکور فراشهر برای گرایش های برنامه ریزی و طراحی شهری و همچنین مقطع دکتری شهرسازی، در هر دو مرحله ی اول و دوم ( تحلیلی تشریحی ) و مصاحبه دکتری شهرسازی به شرح ذیل می باشد:

دکتری شهرسازی

طراحی به دو بخش :

1- آزمون تئوری (درسها ،ضرایب آنها و معرفی منابع اصلی)

2- مصاحبه (درسها ،ضرایب آنها و معرفی منابع اصلی)

تقسیم می شوند. جهت ورود به هر بخش روی دکمه های زیر کلیک کنید!

طراحی شهری

طراحی به دو بخش :

1- مرحله یک (درسها ،ضرایب آنها و معرفی منابع اصلی)

2- مرحله دو (درسها ،ضرایب آنها و معرفی منابع اصلی)

تقسیم می شوند. جهت ورود به هر بخش روی دکمه های زیر کلیک کنید!

مجموعه برنامه ریزی

مجموعه برنامه ریزی به دو بخش :

1- مرحله یک (درسها ،ضرایب آنها و معرفی منابع اصلی)

2- مرحله دو (درسها ،ضرایب آنها و معرفی منابع اصلی)

تقسیم می شوند. جهت ورود به هر بخش روی دکمه های زیر کلیک کنید!

عبارات کلیدی این متن: معرفی آزمون های شهرسازی، کنکور شهرسازی، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، دکتری شهرسازی