ویژه کنکور 98

بسته های طلایی  کنکور شهرسازی فراشهر

ویژه کنکور 98 (برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی شهری)

بسته های جمع بندی

 
درس ها نگارش جزئیات هزینه

هزینه بسته با مشاوره تخصصی

 هر درس

سیر اندیشه برنامه ریزی و طراحی شهری

جواد مهدیان پور

(رتبه 6 برنامه ریزی شهری)

-بررسی نکات کتاب های سیر اندیشه دکتر پاکزاد و شهرسازی واقعیت و تخیلات شوای و نکات اضافی

– درسنامه جذاب و متنوع

– نکات مهم تکمیلی و اضافی

مبانی برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

فاطمه قادری

(رتبه 22 برنامه ریزی شهری)

– بررسی نکات تستی و کلیدی در قالب درسنامه های جمع بندی شده

– درسنامه جذاب و متنوع

– نکات مهم تکمیلی و اضافی

– به همراه تست های کنکور سالهای اخیر

مباحث عمومی شهرسازی

(برنامه ریزی و طراحی شهری)

محمد تقوی

(رتبه 21 برنامه ریزی شهری)

– بررسی مهمترین و پرتکرار ترین درسنامه ها و نکات در کنکور

– طبقه بندی مطالب مهم از کلیه سر فصل ها

– درسنامه جذاب و متنوع

– نکات مهم تکمیلی و اضافی

– همراه با تست های کنکور سالهای اخیر جهت درک اهمیت هر بخش

تاریخ شهر  و شهرسازی

محمدرضا عسگری

(رتبه 23 کنکور برنامه ریزی شهری)

– بررسی نکات مهم تاریخ شهر و شهرسازی در ایران و جهان

– مجموعه ای از مطالب ارزشمند از کتب و منابع متنوع

– درسنامه جذاب و متنوع

– طبقه بندی داده های گوناگون و ارائه ی ساختاری منسجم در قالب جدول و نمودار

فنون و روش های برنامه ریزی

محمد تقوی

(رتبه 21 برنامه ریزی شهری)

– بررسی تمام مدل ها، روش ها و فنون برنامه ریزی شهری و منطقه ای

– بررسی مهمترین و پرتکرار ترین درسنامه ها و نکات در کنکور

– طبقه بندی مطالب مهم از کلیه سر فصل ها

– درسنامه جذاب و متنوع

شرایط تخفیف ویژه بسته ها:

مشاوره تخصصی شامل:

ا

بسته های جمع بندی این دوره به صورت الکترونیکی بوده و قابل پرینت نمی باشد.

ثبت نام