سیراندیشه شهرسازی

معرفی درس سیراندیشه شهرسازی

درس سیر اندیشه شهرسازی درسی مشترک در هر دو گرایش برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری و طراحی شهری می باشد و در دکتری شهرسازی نیز جزو دروس پر سوال به حساب می آید، در آزمون کارشناسی ارشد حدود 9-13 سوال در درس مبانی برنامه ریزی و طراحی شهری و تاریخ شهرسازی مطرح می شود.

سرفصل های درس سیر اندیشه شهرسازی


1- ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺪه ﻫﺎي 16 و 19 ﻣﯿﻼدي ﺳﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ/ﻣﺼﻠﺢ ﮔﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻼدي ﺳﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ/ﻣﺼﻠﺢ ﮔﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ


3-ﺷﻬﺮ دوره اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي آن ﺑﻮﯾﮋه ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي زاﻏﻪ اي ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ


5- اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎغ ﺷﻬﺮﻫﺎ: ﺳﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي و ﺗﺤﻮل آن در ﺟﻬﺎن 1940-1900


7- اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎ: ﻧﻬﻀﺖ زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﺷﻬﺮي و ﺗﺴﺮي آن در ﺟﻬﺎن 1940-1900


9-اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮدﯾﺎر: ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ 1987-1890


11- اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار: ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺪد، رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺷﻬﺮي و ﻧﻮزاﯾﯽ ﺷﻬﺮي2-ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ي ﻗﺮن 19 ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺎرون اوﺳﻤﺎن در ﭘﺎرﯾﺲ


4- اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮﻣﻪ ﮔﺮاﯾﯽ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ


6- اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و روﯾﮑﺰدﻫﺎي زاﯾﺸﯽ آن 1940-1900


8-اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮج ﻫﺎ: ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺟﻬﺎن 1970-1920


10-اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ راه ﻫﺎ: ﺣﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدرو-ﻣﺤﻮر، ﭘﺮاﮐﻨﺪه روﯾﯽ ﺷﻬﺮي 1987-1930


12-اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺮ اﻃﻼﻋﺎت: دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺟﻬﺎن، ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار 2010-1990


farashahr farashahr.org آزمون تحلیلی تشریحی، آزمون مرحله 2، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری آموزش آنلاین آموزش مجازی برنامه ریزی شهری برنامه ریزی منطقه ای بهترین بسته آمادگی ارشد بهترین بسته کنکور برنامه ریزی شهری بهترین نکته و تست برنامه ریزی شهری و منطقه ای جمع بندی کنکور برنامه ریزی شهری و منطقه ای جمع بندی کنکور شهرسازی جمع بندی کنکور طراحی شهری خلاصه تاریخ شهرسازی خلاصه سیر اندیشه شهرسازی خلاصه كنكور شهرسازي خلاصه مباحث شهرسازی خلاصه مبانی برنامه ریزی شهری خلاصه منابع کنکور برنامه ریزی شهری خلاصه نکات کنکور شهرسازی خلاصه هاي كليدي كنكور شهرسازي دکتری شهرسازی شهرسازی شهرسازی، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، کنکور شهرسازی، کنکور دکتری شهرسازی طراحی شهری فراشهر مدیریت شهری نكات كنكوري ارشد شهرسازي نكات مهم كنكور شهرسازي نکات تستی تاریخ شهرسازی نکات تستی مباحث شهرسازی نکات تستی مبانی نظری شهرسازی نکات کنکوری برنامه ریزی شهری نکات کنکوری طراحی شهری نکته و تست برنامه ریزی شهری و منطقه ای نکته و تست طراحی شهری پك جمع بندي شهرسازي پك نكات دروس شهرسازي کنکور کنکور 98 کنکور ارشد برنامه ریزی شهری کنکور برنامه ریزی شهری کنکور برنامه ریزی منطقه ای کنکور شهرسازی98 کنکور طراحی شهری