درس ها و ضرایب آن ها و معرفی منابع اصلی

آزمون مرحله اول برنامه ریزی شهری شامل ۱۴۰ سوال تستی بوده که در آن مجموعا ۱۴۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته شده است. مهمترین سرفصل ها در این آزمون شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری، تاریخ شهر و شهرسازی، و نیز آمار، فنون و روش ها در برنامه ریزی می باشد. در جدول ذیل، درس ها و ضرایب هریک بررسی شده است.

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

سرفصل ها

تعداد سوالات

ضرایب دروس

زبان عمومی و تخصصی

۳۰

۲

مباحث عمومی شهرسازی ایران

۳۰

۳

مبانی نظری

۳۰

۳

تاریخ شهر و شهرسازی

۲۵

۲

آمار، فنون و روش ها

۲۵

۲

مجموع ۱۴۰

۱۲

برای اطلاع از منابع و سرفصل های هر درس به تفکیک اولویت و اهمیت، به آدرس کانال و گروه فراشهر از قسمت پایین سایت مراجعه فرمایید.