درس ها و ضرایب آن ها و معرفی منابع اصلی

آزمون مرحله اول برنامه ریزی شهری شامل 140 سوال تستی بوده که در آن مجموعا 140 دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته شده است. مهمترین سرفصل ها در این آزمون شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری، تاریخ شهر و شهرسازی، و نیز آمار، فنون و روش ها در برنامه ریزی می باشد. در جدول ذیل، درس ها و ضرایب هریک بررسی شده است.

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

سرفصل ها

تعداد سوالات

ضرایب دروس

زبان عمومی و تخصصی

30

2

مباحث عمومی شهرسازی ایران

30

3

مبانی نظری

30

3

تاریخ شهر و شهرسازی

25

2

آمار، فنون و روش ها

25

2

مجموع 140

12

برای اطلاع از منابع و سرفصل های هر درس به تفکیک اولویت و اهمیت، به آدرس کانال و گروه فراشهر از قسمت پایین سایت مراجعه فرمایید.