درس ها و ضرایب آن ها و معرفی منابع اصلی

مصاحبه دکتری شهرسازی بعد از اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری از طریق سازمان سنجش و در دانشگاه های برگزار کننده انجام می شود. طبق اعلام سازمان سنجش در شیوه پذیرش آموزشی – پژوهشی، سهم مصاحبه 50 درصد و سهم آزمون کتبی نیز 50 درصد می باشد. از 50 درصد نمره مصاحبه، 20 درصد آن سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و 30 درصد آن سهم مصاحبه علمی و سنجش عملی می باشد. در مصاحبه دکتری شهرسازی منظور از سوابق آموزشی همان معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل، برگزیدگان المیپاد های علمی دانشجویی، مدرک زبان معتبر و تدریس در مراکز دانشگاهی می باشد.

همچنین فعالیت های موثر در امتیاز سوابق پژوهشی و فناوری در مصاحبه دکتری شهرسازی عبارت اند از:

  1. مقالات علمی-پژوهشی ( داخلی و خارجی ) مرتبط با رشته تحصیلی
  2. گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  3. برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر
  4. مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی
  5. مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر ( داخلی یا خارجی )
  6. تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی
  7. کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد