درس ها و ضرایب آن ها و معرفی منابع اصلی

آزمون مرحله اول طراحی شهری شامل ۱۳۰ سوال تستی بوده که در آن مجموعا ۱۳۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته شده است. مهمترین سرفصل ها در این آزمون شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری معماری و طراحی شهری، تاریخ معماری و شهرسازی، و نیز تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی می باشد. در جدول ذیل، درس ها و ضرایب هریک بررسی شده است.

مجموعه طراحی شهری

سرفصل ها

تعداد سوالات

ضرایب دروس

زبان عمومی و تخصصی

۳۰

۲

مباحث عمومی شهرسازی ایران

۲۵

۳

مبانی نظری معماری و طراحی

۲۵

۲

تاریخ معماری و شهرسازی

۲۵

۲

تحلیل

۲۵

۲

مجموع ۱۳۰

۱۱

برای اطلاع از منابع و سرفصل های هر درس به تفکیک اولویت و اهمیت، به آدرس کانال و گروه فراشهر از قسمت پایین سایت مراجعه فرمایید.