خانه

سوالات تحلیلی تشریحی مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

نکته1: کتاب نوشهر گرایی:پیتر کلتورپ منشورنوشهر گرایی توسط رندال آرنت نوشته شده است
نکته2: دو هدف مهم در راستای ساماندهی مراکز شهری: 1️⃣حفظ قدرت اقتصادی موسسات کوچک مرکز شهر 2️⃣ایجاد نواحی مسکونی جدید در محدوده مرکزی شهر