خانه

مطالب گروه برنامه ریزی

منابع کنکور مجموعه برنامه ریزی

درس زبان عمومی و تخصصی...... درس مبانی برنامه ریزی............. درس مباحث عمومی شهرسازی..... درس تاریخ شهرسازی................ درس سیر اندیشه...................... درس آمار و فنون.....................

مقالات و نمونه شیت های مرحله دو

نکات طلایی

دکتری شهرسازی

مطالب انگیزشی

مطالب گروه طراحی شهری

سوالات مرحله دو کنکورهای طراحی شهری

سوال اسکیس طراحی شهری سال 98 سوال اسکیس طراحی شهری سال 97 سوال اسکیس طراحی شهری سال 96 سوال اسکیس طراحی شهری سال 95 سوال اسکیس طراحی شهری سال 94 سوال اسکیس طراحی شهری سال 93 سوال اسکیس طراحی شهری سال 92 سوال اسکیس طراحی شهری سال 91 سوال اسکیس طراحی شهری سال 90

سوالات کنکورهای طراحی شهری

دانلود سوالات 1398 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1397 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1396 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1395 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1394 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1393 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1392 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1391 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1390 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1389 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1388 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1387 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1386 + پاسخ نامه دانلود سوالات 1385 + پاسخ نامه

منابع کنکور طراحی شهری

درس زبان عمومی و تخصصی...... درس مبانی طراحی شهری........... درس مباحث عمومی شهرسازی..... درس تاریخ شهرسازی................ درس سیر اندیشه...................... درس تحلیل فضای شهری...........

مقالات و نمونه شیت های مرحله دو